Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 25. 7.

Historie

Nabídka křesťanských online seminářů pro mládež

Aktuální od 22. ledna 2021 do 31. března 2021 (Aktuality)

Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangelizace vzdělávací semináře pro mládež.
Připravili jsme pro každý měsíc seminář pro mladou generaci středních a vysokých škol zaměřenou na dnešní otázky mladých lidí nejen ve víře, ale i v běžném životě.
Semináře jsou zcela zdarma a probíhat budou skrze ZOOM, online. Každý seminář bude trvat zhruba 60 minut a následně bude prostor pro dotazy a vzájemný dialog.
Jaké jsou témata seminářů?
· Mediální gramotnost
· Kritické myšlení
· Jak vést rozhovor s Bohem
· Sociální sítě
· Sexualita
· Novodobá evangelizace
· Blogování
· Organizace eventů
Přihlášení probíhá na tomto odkazu: https://www.signalyawards.cz/celorocni-seminare/
Mezi řečníky se objeví například plzeňský biskup Mons.Tomáš Holub, kněz a teolog Mgr. Jan Koblížek Th.D, markeťák Albín Augustín Balát, bloggerka Kateřina Sedláčková, moderátor TV Noe a kněz P. Daniel Vícha, který se účastní projektů pro mladé lidi - například Světové dny v Panamě a mnoho dalších...

Pastorační zhodnocení roku 2020

Aktuální od 1. ledna 2021 do 17. ledna 2021 (Aktuality)

Letošní rok byl pro nás všechny velmi specifický. Poslední „normální“ bohoslužba byla na druhou neděli postní, poté jsme již i v kostele začali vnímat důsledky pandemických opatření. Nejprve byly bohoslužby zakázány zcela, pak se postupně obnovovaly pro omezený počet věřících a jen nějakou dobu jsme v létě mohli prožívat společnou jednu nedělní bohoslužbu. Od března se nekonala farní kavárna, vaječina ani žádný koncert. V Plesence asi ještě uplyne mnoho vody, než budou tyto aktivity plně obnoveny.

V uplynulém roce byly ve farnosti pokřtěny 4 děti, v kostele v Plesné byly dvě svatby a v kapli v Dobroslavicích jedna, a z kostela bylo vypraveno 9 pohřbů a 3 smuteční obřady se z důvodu vládních opatření odehrály pouze na hřbitově. První sv. přijímání bylo kvůli absenci výuky náboženství odloženo na další rok.

Chtěl bych Vám poděkovat za Váš odpovědný přístup k nařízeným opatřením. Na bohoslužby je nutné se registrovat den dopředu skrze sms, a jen jednou se stalo, že to někdo nerespektoval a do kostela přesto došel. Také se v účasti na bohoslužbách snažíte prostřídat, a když nemůžete na bohoslužbu, dojdete si alespoň pro eucharistii v době, kdy je v neděli kostel otevřený k individuální modlitbě. Tato pravidla nejsou nikomu z nás příjemná, ale zřejmě budou platit ještě dlouho, a nám nezbývá, než je respektovat. Buďme rádi, že oproti jarní vlně pandemie můžeme v omezené míře bohoslužby realizovat a můžeme mít otevřený kostel k individuální modlitbě, která smí být spojena s rozdáváním eucharistie. Dokud nebudou bohoslužby obnoveny ve standartní podobě, budu se dále snažit vkládat na farní stránky nedělní kázání a občas i přednášky v rámci vzdělávání ve víře.

Také bych Vám chtěl poděkovat, že myslíte i na provoz farnosti. Při sbírkách, které byly realizovány skrze košíček na stolku vzadu v kostele, jste podle svých možností přispěli na provoz farnosti i na vyhlášené účely. Ekonomický přehled farního hospodaření je k dispozici na nástěnce v kostele.

Děkuji také vám, kteří se staráte o provoz kostela – ať už skrze úklid, zázemí v sakristii, ministrování, zpěv či chystání vánočních stromků a betléma. Moc si Vaší práce vážím.

Pandemie ochromila náš farní život, ale věřím, že nás také mnohému naučila. Především jsme si mohli uvědomit, že nám kostel a bohoslužby chybí. Někdy jsme chodili do kostela tak trochu i z povinnosti, a ne vždy se nám chtělo. Teď už nám kostel chybí a i toto poznání je cenné. Zároveň jsme si mohli uvědomit, že nám chybí i farní společenství a vzájemné vztahy, které rozvíjíme i klábosením před kostelem, ve farní kavárně nebo na vaječině či při vzdělávání dospělých ve víře. Je fajn vědět, že farní společenství realizované skrze konkrétní vztahy je pro nás důležité. A v neposlední řadě jsme si díky pandemii mohli více uvědomit, že odpovědnost za naši víru neseme každý sám za sebe. Do nebe nás nedostane ani pan farář skrze hezké kázání ani schola skrze dojímavý zpěv. Za vztah s Bohem jsme zodpovědný každý sám za sebe a musíme na něm pracovat. Tuhle skutečnost nyní v pandemii naplno zakoušíme – do kostela můžeme jen občas, ale modlit se, číst si nebo vzdělávat se ve víře – to všechno můžeme i sami.

Můj oblíbený duchovní autor Richard Rohr v jedné ze svých knih říká, že moudrý člověk dokáže vnímat poučení ve všem, co jej v životě potkává. Přeji nám všem, ať se nám to v následujícím roce všem daří.

PhDr. Pavel Moravec, Ph.D., farář

Ohlášky 11.10

Aktuální od 9. října 2020 do 17. října 2020 (Aktuality)

28. neděle v mezidobí

 • Od středy 14. října jsou povoleny aktivity ve vnitřních prostorách do šesti osob a toto opatření se vztahuje i na bohoslužby. Proto budou bohoslužby v sobotu a v neděli v 7,00 (v sobotu bude úmysl ze čtvrtku a v neděli úmysl z neděle). Na bohoslužby je nutné se zaregistrovat: zájemci o účast pošlete knězi den předem mezi 17 a 18h sms na číslo 731 193 985, kde uvedete jméno a počet lidí. 2 místa jsou vyhrazena pro rodinu, která má zadaný úmysl a 3 místa jsou pro ostatní věřící. Rodina, která má zadaný úmysl, se musí také ve stanoveném čase (mezi 17 a 18h den předem) zaregistrovat, jinak bude účast na bohoslužbě nabídnuta ostatním. Prosím, v účasti na bohoslužbách se postupně střídejme.
 • Kvůli zavření základních škol nebude v následujících 3 týdnech vyučování náboženství.
 • Tak jako na jaře v době omezení budou na farních stránkách k dispozici nedělní kázání.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • V sobotu bude bohoslužba v 7,00 v kostele a bude za Marii a Vojtěcha Klose a rodiče z obou stran.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 7,00 a bude za farníky, kněze a dobrodince našeho chrámu sv. Jakuba k výročí jeho posvěcení. Na obě bohoslužby je nutné se dopředu registrovat, jak bylo vysvětleno výše.
 • Dnes (v pátek 16.10) na svátek sv. Hedviky, patronky naší diecéze, bude ve 20,00 přenášena z kaple biskupství modlitba růžence, kterou povede apoštolský administrátor biskup Martin David. Připojit se online se k této modlitbě můžete na tomto odkazu.

Ohlášky 4.10

Aktuální od 3. října 2020 do 8. října 2020 (Aktuality)

27. neděle v mezidobí

 • V neděli 4. října je bohoslužba v běžném čase v 9,00.
 • Od pondělí 5. října jsou povoleny bohoslužby do 100 osob a nemá se při nich zpívat. Vzhledem k tomu, že během pandemie poklesla návštěvnost kostela a při kontrolních sčítáních nepřesáhla počtu 100 osob, nadále zůstane v neděli jedna bohoslužba, a to v 9,00.
 • Vyučování náboženství bude probíhat normálně.
 • Buďme v této nelehké době ohleduplní k ostatním, a pokud se necítíme dobře, raději návštěvu kostela vynechejme.
 • Roušky jsou nyní ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele během bohoslužeb. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 039 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Elišku a Jana Onderkovy, rodinu Meixnerovu a rodiče z obou stran
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Královou, zemřelou rodinu Švihelovou a za Zdeňku Ridlovou a za živou a zemřelou rodinu  Chylovou, Dostálovou, Stiborovou a za duše v očistci
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Bohumila Galeju a syna Vladimíra, sourozence i rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za martinovské farníky u příležitosti martinovské poutě.

Ohlášky 27.9

Aktuální od 26. září 2020 do 2. října 2020 (Aktuality)

26. neděle v mezidobí

 • Roušky jsou nyní ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele během bohoslužeb. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Zítra je sv. Václava. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran a za P. Vavřince Mitáčka a zemřelou rodinu
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 a bude na úmysl dárce. Po bohoslužbě bude do 17,40 tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude na úmysl dárce.

Ohlášky 20.9

Aktuální od 19. září 2020 do 25. září 2020 (Aktuality)

25. neděle v mezidobí

 • Od 10.9 jsou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele během bohoslužeb. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Děkujeme za sbírku na církevní školy minulou neděli. Vybralo se 3259 Kč. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za zemřelého manžela Valtra Hurníka, zetě Libora, rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu
 • Na webových stránkách farnosti je přihláška do náboženství.

Informace Rady UMOb Ostrava - Plesná

Aktuální od 16. září 2020 do 10. října 2020 (Aktuality)

UMOb Ostrava - Plesná požádal farnost o informování farníků v záležitosti stavebních prací na hřbitově v Plesné:

V rámci výstavby chodníků na hřbitově dojde u hrobových míst k odstranění přídlažeb. Tyto přídlažby jsou z různých materiálů a jedná se o nepovolenou stavbu. Realizační firma po odstranění tyto uloží na okraj chodníku. Občané si svůj materiál (dlažba, kostky atd.) mohou do 9. 10 2020 odvézt. Po tomto datu  bude zbylý materiál  zlikvidován. Jedná se o devět řad hrobů  ve vrchní části. hřbitova.  Žádáme návštěvníky hřbitova, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu na staveništi.

Informace k stavbě: Chodníky budou ze zámkové dlažby. Prostory mezi jednotlivými hroby budou vysypány štěrkodrtí.

Ohlášky 13.9

Aktuální od 12. září 2020 do 18. září 2020 (Aktuality)

24. neděle v mezidobí

 • Zatím je v neděli opět jedna bohoslužba, a to v 9,00.
 • Od 10.9 jsou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele během bohoslužeb. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Dnes je sbírka na církevní školy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Františka Vavrlu, rodiče a sourozence a duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha svatého pro celou rodinu
 • Na webových stránkách farnosti je přihláška do náboženství.

Ohlášky 6.9

Aktuální od 5. září 2020 do 12. září 2020 (Aktuality)

23. neděle v mezidobí

 • Od 14.8 byla pro Moravskoslezský kraj zmírněna epidemiologická opatření a platí zde stejná pravidla jako pro zbytek ČR. Proto je v neděli opět pouze jedna bohoslužba, a to v 9,00.
 • Během nedělních bohoslužeb je nutné mít na sobě roušku. Během bohoslužeb během týdne roušky mít nemusíme. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 405 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Margaretu a Rudolfa Širocké, zetě a ochranu Panny Marie
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za zemřelé rodiče, prarodiče, duše v očistci a za celou živou rodinu a za Jaroslava Klose, rodiče, sourozence z obou stran a Boží ochranu
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče, Štěpánku a rodiče Friedlovy. Při obou bohoslužbách se bude udílet svátost pomazání nemocných.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za nemocné. Při bohoslužbě se bude udílet svátost pomazání nemocných.
 • Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
 • Na webových stránkách farnosti je přihláška do náboženství. Výuka začne tento čtvrtek 3.9 v 15,30 dole na faře. Vzhledem k opakovaným dohadům s rodiči, jejichž děti nenavštěvovaly výuku pravidelně, začíná platit pravidlo, že k prvnímu sv. přijímání mohou přistoupit děti, které chodí do náboženství minimálně 2 roky (ideálně 2. a 3 třída) a neměly odůvodněnou a předem omluvenou absenci vyšší než 20%.

Ohlášky 30.8

Aktuální od 29. srpna 2020 do 4. září 2020 (Aktuality)

22. neděle v mezidobí

 • Od 14.8 byla pro Moravskoslezský kraj zmírněna epidemiologická opatření a platí zde stejná pravidla jako pro zbytek ČR. Proto je v neděli opět pouze jedna bohoslužba, a to v 9,00.
 • Během bohoslužeb již není nutné mít na sobě roušku. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Františku Košařovou, manžela, vnuka Petra a dar zdraví pro živou rodinu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude na úmysl Prosba o milost uzdravení pro přátele a duchovní posilu pro jejich rodinu. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za dary Ducha sv. pro děti, mládež a jejich učitele
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Na webových stránkách farnosti je přihláška do náboženství. Výuka začne tento čtvrtek 3.9 v 15,30 dole na faře. Vzhledem k opakovaným dohadům s rodiči, jejichž děti nenavštěvovaly výuku pravidelně, začíná platit pravidlo, že k prvnímu sv. přijímání mohou přistoupit děti, které chodí do náboženství minimálně 2 roky (ideálně 2. a 3 třída) a neměly odůvodněnou a předem omluvenou absenci vyšší než 20%.
 • Tento čtvrtek 3.9 v 18,15 dole na faře by se krátce sešla farní rada. Je třeba se poradit ohledně aktivit v novém školním roce v souvislosti s epidemiologickými opatřeními (zdali pořádat farní kavárnu, vzdělávání dospělých apod.).
 • Za 14 dní v neděli 13.9 bude společné udílení svátosti pomazání nemocných. Společné udílení bude i v sobotu 12.9, kdy budou bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 39 další
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!