Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pondělí, 18. 10.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, PhD, tel. 731 193 985; e-mail: rkf.ostravaplesna@doo.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle: 9.00 (8.30 - 8.50 je v kostele tichá adorace)

Čtvrtek: 17.45 (duben – září), 16.45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech.
Zpovídá se ve čtvrtek 17.15 - 17.35 a v neděli 8.30 - 8.50.
Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny: čtvrtek 18.15 - 18.45. Duchovního správce je možné kontaktovat e-mailem (rkf.ostravaplesna@doo.cz) nebo telefonicky (731 193 985).

Informace ohledně křtů, svateb, pohřbů a intencí na bohoslužby jsou uvedeny dole na této stránce (pod aktuálními informacemi). Pro pohřby jsou vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne.

Fotogalerie

První sv. přijímání 2021

5. října 2021 (9 fotek)

První sv. přijímání 2021

Vánoční výzdoba 2020

25. prosince 2020 (6 fotek)

Vánoční výzdoba 2020

Kostel v Plesné

12. srpna 2020 (6 fotek)

Kostel v Plesné

Eucharistický průvod 2019

23. června 2019 (12 fotek)

Eucharistický průvod 2019

Vaječina 9.6.19

10. června 2019 (9 fotek)

Vaječina 9.6.19

více fotogalerií

Poslední aktuality

Aktuální informace

Aktuální od 15. října 2021 do 23. října 2021 (Aktuality)
 • Nadále platí povinnost dodržovat v kostele dvoumetrové rozestupy (mimo rodinných příslušníků), mít na sobě respirátor a u vchodu do kostela si dezinfikovat ruce.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne o hodinu dříve, tj. v 16,45.
 • Neděle 17.10
 • 8,30 – 8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Výročí posvěcení kostela. Bohoslužba za farníky, kněze a dobrodince našeho chrámu k výročí jeho posvěcení.
  10,00: Povídání Davida Bochňáka o jeho misijním působení se Saleziány v Bulharsku (vkostele). Plakátek ke stažení je zde.
 • Čtvrtek 21.10
  16,45: Bohoslužba za živou a zemřelou rodinu Plačkovou, Koláčkovou, Huťkovou, Krakowskou a Ličkovou s prosbou o Boží ochranu.
 • Neděle 24.10
  8,30 – 8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Martinovská pouť. Bohoslužba za živé a zemřelé občany Martinova.
  Sbírka na misie.
 • Bohoslužba zaměřená pro děti bude v neděli 31.10.
 • Bližší informace o probíhající synodě jsou k dispozici na farních webových stránkách. První setkání zájemců, kteří chtějí diskutovat o tématech započaté synody bude v neděli 7.11 po skončení bohoslužby na faře.
 • TV Noe vysílá každý čtvrtek podvečer pořad Ovečky, který je určený pro žáky 1. stupně základních škol. Témata jednotlivých dílů se vztahují k evangeliu nadcházející neděle. Již odvysílané pořady můžete shlédnout v archivu televize.
 • Vzhledem k pravděpodobnému zhoršení epidemiologické situace na podzim bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích zatím nebudou.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.

Synoda

Aktuální od 14. října 2021 do 13. listopadu 2021 (Aktuality)

(převzato z webu www.cirkev.cz, kde jsou k dispozici další informace a články)
Synoda - toto slovo znamená „společné putování“ a označuje dynamickou vizi církve, která putuje napříč dějinami za (a se) svým Pánem, Ježíšem Kristem. Ježíš, který sebe samého představuje jako cestu (Jan 14,6), nás vybízí, abychom my také vyšli. Putování je velmi příhodná metafora našeho vlastního rozhodnutí o změně pohledu, perspektivy vidění věcí v naší církvi. Putování je tedy hluboce duchovní záležitostí.
Papež František, který k synodě vyzval, touží, aby tento synodální proces povzbudil ve všech pokřtěných vědomí toho, že jsou živým chrámem Ducha Svatého, který v nich přebývá a skrze ně chce promlouvat. Všichni pokřtění jsou nositeli „všeobecného kněžství věřících“, a proto se každý z nás, ať jsme tzv. laiky anebo svěcenými osobami, stává nositelem prorockého poslání Ježíše Krista. My všichni se stáváme součástí „církve, která učí“, ale také „církve, která se učí“. Cílem synody je tedy si vzájemně naslouchat a učit se spoluzodpovědnosti za církev. Všichni jsou vybízeni k tomu, aby se zapojili v pracovních skupinkách, přemýšleli a vzájemně se sdíleli nad tématy, která nás zajímají. Bude nabídnuto 10 témat, nad kterými je možno debatovat a navzájem se dělit o své pohledy na dané téma!
V praxi pracovní skupinky bude tvořit 5-10 lidí. Půjde o předem o jasně vymezený časový úsek, ve kterém bude po chvíli společné modlitby a rozjímání vybraného úryvku Písma svatého dán každému čas jednak k vyjádření vlastních podnětů z daného tématu a jednak k naslouchání názorů druhých. To vše povede k vypracování sepsaného závěrečného shrnutí ze setkání této pracovní skupinky, které se stane součástí diecézní syntézy. Kdokoliv z farníků od 15 let se může zapojit do skupinky.

Témata k zamyšlení a prodiskutování:

I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ
V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. Kdo jsou ve vaší místní církvi ti, kdo „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří? Kdo od nás chce, abychom šli společně? Kdo jsou ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod? Kteří lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať už úmyslně či prakticky?

II. NASLOUCHAT
Naslouchání je první krok, ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. Komu dluží naše místní církev naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy? Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi? Jaký prostor má hlas menšin, lidí opovrhovaných a vyloučených? Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání? Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme?

III. UJMOUT SE SLOVA
Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně (parrhesia), tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti. Jak v našem společenství a v jeho různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou komunikaci bez dvojakostí a oportunismu? Jak komunikujeme se společností, do které patříme? Kdy a jak se nám daří říci to, co nám leží na srdci? Jak funguje vztah s médii (nejen s katolickými)? Kdo vystupuje jménem křesťanského společenství a nakolik je mu nasloucháno?

IV. SLAVIT
„Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném naslouchání Božímu slovu a ve slavení eucharistie. Jak intenzivně udává směr našemu „společnému putování“ modlitba a mše svatá? Inspirují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii a vykonávání úlohy posvěcování? Jaký prostor má služba lektora a akolyty?

V. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ
Synodalita slouží misijnímu poslání církve, ke kterému jsou povoláni všichni členové. Všichni jsme misionáři. Jak je každý pokřtěný zván, aby byl protagonistou misijního poslání? Jak podporuje společenství své členy, kteří jsou zapojeni do služby společnosti, jakou je sociální oblast, politika, vědecký výzkum, vyučování, prosazování sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o společný domov atd.? Jak jim církev pomáhá, aby vnímali toto své poslání v misijním duchu? Jak probíhá rozlišování při rozhodování o účasti na misijním poslání? Kdo se ho účastní?, Jak byly s pohledem na účinné křesťanské svědectví začleněny a do synodálního stylu a zúročeny různé tradice, které jsou bohatstvím mnoha církví, zvláště církví východních? Jak funguje spolupráce v oblastech, kde se nacházejí různé církve sui iuris?

VI. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI
Dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je schopen zúročit zkušenosti lidí a národů. Jaký je prostor pro dialog a jak je dialog veden uvnitř naší místní církve? Jak jsou zpracovávány názorové střety, konflikty, těžkosti? Jak podporujeme spolupráci s okolními diecézemi, s řeholními společenstvími na našem území, s laickými sdruženími a hnutími a mezi nimi? Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, se zapojováním věřících jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří? Vede církev dialog s různými společenskými institucemi a učí se od nich, například svět politiky, kultury, občanská společnost, chudí?

VII. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI
Dialog s křesťany jiných denominací, se kterými nás pojí jediný křest, má na synodální cestě zvláštní místo. Jaké vztahy máme s bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání? Jakých oblastí se týkají? Jaké plody a jaké těžkosti nám toto „společné putování“ přineslo?

VIII. AUTORITA A SPOLUÚČAST
Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost.Jak
definovat cíle, ke kterým směřovat? Jakou cestou jich dosáhnout a jaké kroky podniknout?
Jak uplatňovat autoritu v naší místní církvi? Do jaké míry je týmová práce
a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? Jak fungují orgány synodality v místní církvi? Přináší
své plody?

IX. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT
V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká
prostřednictvím celého našeho společenství. Jaké metody a procesy aplikujeme, když se
rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?

X. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY
Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem?

Při hledání odpovědí je možné:
a) ptát se, jaké zkušenosti z vaší místní církve se vám vybaví při této základní otázce;
b) zaměřit se na tyto zkušenosti podrobněji. Jaké radosti přinesly? Jaké těžkosti a překážky přinesly? Jaká zranění evokovaly? Jaké intuice vyvolaly?
c) zaměřit se na plody, o něž se lze podělit: kde v těchto zkušenostech zaznívá hlas Ducha Svatého? Co od nás žádá? Jaké prvky lze potvrdit, co lze postupně změnit? Jaké kroky udělat? V čem nacházíme konsensus? Jaké obzory se před naší místní církví otevírají?

Praktické informace ohledně křtů, svateb a pohřbů

Aktuální od 31. prosince 2020 do 31. prosince 2021 (Aktuality)

Křest dětí

Křest znamená začlenění do církve. Při křtu dětí jejich rodiče slibují, že je vychovají ve víře. Nemá smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v souvislosti s narozením dítěte“. Děti se křtí v té farnosti, kde jejich rodiče patří (jednoduše řečeno: kde rodiče chodí pravidelně do kostela).

Ke křtu rodiče vybírají dítěti kmotra. Měl by to být člověk opravdu věřící a ve své víře zakotvený. Úlohou kmotra je pomáhat rodičům s vedením dítěte ke vztahu s Bohem. Křest přicházejí domlouvat zásadně rodiče, ne babička nebo dědeček. Přijďte se domluvit cca. 2 měsíce před termínem, kdy křest zamýšlíte. Křty bývají v neděli po mši sv., která je v 9:00.

Církevní sňatek

Církevní sňatek uzavírají snoubenci, kteří mají úmysl svou víru praktikovat v každodenním životě.

Máte-li zájem uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit nejméně půl roku před zamýšleným sňatkem. Je třeba domluvit termín, aby vyhovoval snoubencům i knězi. Před uzavřením svátosti manželství probíhá příprava.

Křesťanský pohřeb

Pokud někdo z Vašich blízkých zemře a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb (případně pokud to bylo přání zesnulého), prosím, nejprve si domluvte termín pohřbu s místním duchovním P. Pavlem Moravcem (stačí telefonicky - číslo je 731 193 985). Pokud by se stalo, že již budete mít termín dopředu domluvený bez kněze, je docela možné, že on Vám v tomto čase nebude moci vyhovět. Vzhledem k dalším povinnostem duchovního správce jsou pro pohřby vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne, naopak v neděli a ve středu pohřby nebývají.

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu. Máte-li zájem, můžete napsat stručný životopis zesnulého a kněz jej v závěru obřadu přečte.

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Jsme však vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které v souvislosti s pohřbem vznikají (elektřina, topení, svíce, úklid atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete knězi dát před nebo po pohřbu. Na tento dar lze vystavit potvrzení pro účely odpočtu výše daru ze základu daně.

Intence

Úmysly na bohoslužby (intence) se zapisují v polovině listopadu a května vždy na následující pololetí, termín je uveden v ohláškách. Je dobré si termín pohlídat, neboť úmysly na bohoslužby bývají během 14 dnů obsazené.

Archiv aktualit

Informace Rady UMOb Ostrava - Plesná

Aktuální od 26. srpna 2021 do 6. září 2021 (Aktuality)

V rámci výstavby chodníků na hřbitově dojde u hrobových míst k odstranění přídlažeb. Tyto přídlažby jsou z různých materiálů a jedná se o nepovolenou stavbu. Realizační firma po odstranění tyto uloží na okraj chodníků. Občané si svůj materiál (dlažba, kostky atd.) mohou do 06.09.2021 odvézt.
Po tomto datu bude zbylý materiál zlikvidován. Jedná se o řady hrobů ve vrchní části hřbitova nad křížem (realizace v rámci II.etapy opravy přístupových cest).
Žádáme návštěvníky hřbitova, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu na staveništi.

Nabídka křesťanských online seminářů pro mládež

Aktuální od 22. ledna 2021 do 31. března 2021 (Aktuality)

Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangelizace vzdělávací semináře pro mládež.
Připravili jsme pro každý měsíc seminář pro mladou generaci středních a vysokých škol zaměřenou na dnešní otázky mladých lidí nejen ve víře, ale i v běžném životě.
Semináře jsou zcela zdarma a probíhat budou skrze ZOOM, online. Každý seminář bude trvat zhruba 60 minut a následně bude prostor pro dotazy a vzájemný dialog.
Jaké jsou témata seminářů?
· Mediální gramotnost
· Kritické myšlení
· Jak vést rozhovor s Bohem
· Sociální sítě
· Sexualita
· Novodobá evangelizace
· Blogování
· Organizace eventů
Přihlášení probíhá na tomto odkazu: https://www.signalyawards.cz/celorocni-seminare/
Mezi řečníky se objeví například plzeňský biskup Mons.Tomáš Holub, kněz a teolog Mgr. Jan Koblížek Th.D, markeťák Albín Augustín Balát, bloggerka Kateřina Sedláčková, moderátor TV Noe a kněz P. Daniel Vícha, který se účastní projektů pro mladé lidi - například Světové dny v Panamě a mnoho dalších...

Pastorační zhodnocení roku 2020

Aktuální od 1. ledna 2021 do 17. ledna 2021 (Aktuality)

Letošní rok byl pro nás všechny velmi specifický. Poslední „normální“ bohoslužba byla na druhou neděli postní, poté jsme již i v kostele začali vnímat důsledky pandemických opatření. Nejprve byly bohoslužby zakázány zcela, pak se postupně obnovovaly pro omezený počet věřících a jen nějakou dobu jsme v létě mohli prožívat společnou jednu nedělní bohoslužbu. Od března se nekonala farní kavárna, vaječina ani žádný koncert. V Plesence asi ještě uplyne mnoho vody, než budou tyto aktivity plně obnoveny.

V uplynulém roce byly ve farnosti pokřtěny 4 děti, v kostele v Plesné byly dvě svatby a v kapli v Dobroslavicích jedna, a z kostela bylo vypraveno 9 pohřbů a 3 smuteční obřady se z důvodu vládních opatření odehrály pouze na hřbitově. První sv. přijímání bylo kvůli absenci výuky náboženství odloženo na další rok.

Chtěl bych Vám poděkovat za Váš odpovědný přístup k nařízeným opatřením. Na bohoslužby je nutné se registrovat den dopředu skrze sms, a jen jednou se stalo, že to někdo nerespektoval a do kostela přesto došel. Také se v účasti na bohoslužbách snažíte prostřídat, a když nemůžete na bohoslužbu, dojdete si alespoň pro eucharistii v době, kdy je v neděli kostel otevřený k individuální modlitbě. Tato pravidla nejsou nikomu z nás příjemná, ale zřejmě budou platit ještě dlouho, a nám nezbývá, než je respektovat. Buďme rádi, že oproti jarní vlně pandemie můžeme v omezené míře bohoslužby realizovat a můžeme mít otevřený kostel k individuální modlitbě, která smí být spojena s rozdáváním eucharistie. Dokud nebudou bohoslužby obnoveny ve standartní podobě, budu se dále snažit vkládat na farní stránky nedělní kázání a občas i přednášky v rámci vzdělávání ve víře.

Také bych Vám chtěl poděkovat, že myslíte i na provoz farnosti. Při sbírkách, které byly realizovány skrze košíček na stolku vzadu v kostele, jste podle svých možností přispěli na provoz farnosti i na vyhlášené účely. Ekonomický přehled farního hospodaření je k dispozici na nástěnce v kostele.

Děkuji také vám, kteří se staráte o provoz kostela – ať už skrze úklid, zázemí v sakristii, ministrování, zpěv či chystání vánočních stromků a betléma. Moc si Vaší práce vážím.

Pandemie ochromila náš farní život, ale věřím, že nás také mnohému naučila. Především jsme si mohli uvědomit, že nám kostel a bohoslužby chybí. Někdy jsme chodili do kostela tak trochu i z povinnosti, a ne vždy se nám chtělo. Teď už nám kostel chybí a i toto poznání je cenné. Zároveň jsme si mohli uvědomit, že nám chybí i farní společenství a vzájemné vztahy, které rozvíjíme i klábosením před kostelem, ve farní kavárně nebo na vaječině či při vzdělávání dospělých ve víře. Je fajn vědět, že farní společenství realizované skrze konkrétní vztahy je pro nás důležité. A v neposlední řadě jsme si díky pandemii mohli více uvědomit, že odpovědnost za naši víru neseme každý sám za sebe. Do nebe nás nedostane ani pan farář skrze hezké kázání ani schola skrze dojímavý zpěv. Za vztah s Bohem jsme zodpovědný každý sám za sebe a musíme na něm pracovat. Tuhle skutečnost nyní v pandemii naplno zakoušíme – do kostela můžeme jen občas, ale modlit se, číst si nebo vzdělávat se ve víře – to všechno můžeme i sami.

Můj oblíbený duchovní autor Richard Rohr v jedné ze svých knih říká, že moudrý člověk dokáže vnímat poučení ve všem, co jej v životě potkává. Přeji nám všem, ať se nám to v následujícím roce všem daří.

PhDr. Pavel Moravec, Ph.D., farář

Ohlášky 11.10

Aktuální od 9. října 2020 do 17. října 2020 (Aktuality)

28. neděle v mezidobí

 • Od středy 14. října jsou povoleny aktivity ve vnitřních prostorách do šesti osob a toto opatření se vztahuje i na bohoslužby. Proto budou bohoslužby v sobotu a v neděli v 7,00 (v sobotu bude úmysl ze čtvrtku a v neděli úmysl z neděle). Na bohoslužby je nutné se zaregistrovat: zájemci o účast pošlete knězi den předem mezi 17 a 18h sms na číslo 731 193 985, kde uvedete jméno a počet lidí. 2 místa jsou vyhrazena pro rodinu, která má zadaný úmysl a 3 místa jsou pro ostatní věřící. Rodina, která má zadaný úmysl, se musí také ve stanoveném čase (mezi 17 a 18h den předem) zaregistrovat, jinak bude účast na bohoslužbě nabídnuta ostatním. Prosím, v účasti na bohoslužbách se postupně střídejme.
 • Kvůli zavření základních škol nebude v následujících 3 týdnech vyučování náboženství.
 • Tak jako na jaře v době omezení budou na farních stránkách k dispozici nedělní kázání.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • V sobotu bude bohoslužba v 7,00 v kostele a bude za Marii a Vojtěcha Klose a rodiče z obou stran.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 7,00 a bude za farníky, kněze a dobrodince našeho chrámu sv. Jakuba k výročí jeho posvěcení. Na obě bohoslužby je nutné se dopředu registrovat, jak bylo vysvětleno výše.
 • Dnes (v pátek 16.10) na svátek sv. Hedviky, patronky naší diecéze, bude ve 20,00 přenášena z kaple biskupství modlitba růžence, kterou povede apoštolský administrátor biskup Martin David. Připojit se online se k této modlitbě můžete na tomto odkazu.

Ohlášky 4.10

Aktuální od 3. října 2020 do 8. října 2020 (Aktuality)

27. neděle v mezidobí

 • V neděli 4. října je bohoslužba v běžném čase v 9,00.
 • Od pondělí 5. října jsou povoleny bohoslužby do 100 osob a nemá se při nich zpívat. Vzhledem k tomu, že během pandemie poklesla návštěvnost kostela a při kontrolních sčítáních nepřesáhla počtu 100 osob, nadále zůstane v neděli jedna bohoslužba, a to v 9,00.
 • Vyučování náboženství bude probíhat normálně.
 • Buďme v této nelehké době ohleduplní k ostatním, a pokud se necítíme dobře, raději návštěvu kostela vynechejme.
 • Roušky jsou nyní ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele během bohoslužeb. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 039 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Elišku a Jana Onderkovy, rodinu Meixnerovu a rodiče z obou stran
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Královou, zemřelou rodinu Švihelovou a za Zdeňku Ridlovou a za živou a zemřelou rodinu  Chylovou, Dostálovou, Stiborovou a za duše v očistci
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Bohumila Galeju a syna Vladimíra, sourozence i rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za martinovské farníky u příležitosti martinovské poutě.

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!